Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

Đối tác chính:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)

Đối tác Thực hiện:

Cục Phát triển DNNVV (ASMED) thuộc MPI

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI)

Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam - Viện Khoa học Vật liệu (VAST-IMS)

Uỷ ban Nhân dân một số tỉnh thí điểm được chọn

Địa điểm thực hiện Chương trình:

Hà Nội, An Giang, Đắc Lắc, Hưng Yên, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh

Vốn cam kết:

 8,3 triệu Euro

Thời gian bắt đầu:

Tháng Năm 2005

Bối cảnh

Chiến lược phát triển của Việt nam hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Thành công của chiến lược này phụ thuộc phần lớn vào sự phát triển của khu vực tư nhân mà bao gồm chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Quá trình cải cách khu vực tư nhân được đẩy mạnh kể từ năm 2000, tạo đà phát triển mạnh cho các DNNVV thuộc khu vực này. Tuy nhiên, quá trình Việt nam hội nhập vào thị trường thế giới và đặc biệt là kế hoạch gia nhập WTO vào năm 2005 đòi hỏi phải tiếp tục tiến trình cải cách. Quá trình này bao gồm điều chỉnh khung khổ luật pháp và thể chế, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực công nghiệp còn non trẻ.

Một khó khăn lớn là khu vực tư nhân Việt nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đủ khả năng cạnh tranh. Do đó, hầu hết các doanh nghiệp vẫn chưa có khả năng chịu được áp lực cạnh tranh từ quá trình tự do hoá và mở cửa ra thị trường thế giới. Vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến sự bất cập về khung khổ luật pháp cho DNNVV, cũng như việc triển khai thực thi các luật và chính sách, đặc biệt là ở cấp tỉnh. Khả năng cạnh tranh của nhiều sản phẩm Việt Nam vẫn còn thấp, do còn thiếu các dịch vụ kinh doanh tiên tiến nhằm giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế.

Mục tiêu/Nhóm Đối tượng

Mục tiêu tổng thể của Chương trình Phát triển DNNVV là nâng cao năng lực cạnh tranh của các   doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khu vực tư nhân tại Việt Nam. Chương trình chú trọng tới việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho quá trình phát triển DNNVV và cải thiện các điều kiện khung cho sự phát triển của DNNVV ở cấp quốc gia và địa phương. Mục tiêu này được thực hiện thông qua 4 cấu phần thống nhất: môi trường đầu tư và chính sách đối với sự phát triển DNNVV, phát triển kinh tế địa phương, năng lực cạnh tranh của một số ngành chọn lọc, và thử nghiệm vật liệu và các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến khác. Để đạt được những tác động rõ ràng và có thể đo lường được, Chương trình tập trung vào 4 tỉnh thí điểm cũng như một số chuỗi giá trị nông-công nghiệp chọn lọc, và hướng tới mục tiêu hỗ trợ triển khai một cách đồng bộ các nỗ lực cải cách ở cấp tỉnh.

Ngoài các đối tác nêu trên, Chương trình còn hợp tác với nhiều tổ chức đối tác về phía Việt nam, với các tổ chức chính tham gia cải cách chính sách như Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp, cũng như nhiều tổ chức nhà nước và tư nhân và các tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các công cụ khác của Hợp tác Phát triển Đức có đóng góp quan trọng đối với Chương trình, đặc biệt là trong vấn đề cung cấp nguồn nhân lực và các cơ hội đào tạo. Chương trình còn xây dựng các quan hệ hợp tác phát triển với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế (thông qua hợp tác công-tư - PPP). Chương trình duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ  với cộng đồng các tổ chức tài trợ quốc tế và các cơ chế phối hợp chính phủ-tổ chức tài trợ.

Thực hiện

Cấu phần 1 – Chính sách Phát triển DNNVV/ Môi trường kinh doanh thuận lợi tập trung vào hỗ trợ các tổ chức chính thực hiện cải cách  trong việc tạo lập một môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi. Để làm được việc đó, cấu phần này hướng tới mục tiêu hoàn thiện các cơ chế soạn thảo luật và các văn bản pháp lý khác (ví dụ: đánh giá tốt hơn khả năng tác động của cải cách luật pháp), tăng cường đối thoại giữa các tổ chức thuộc khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, và hỗ trợ triển khai cải cách một cách đồng bộ.

Điều này sẽ giúp soạn thảo và thực thi tốt hơn các chính sách và luật chọn lọc đối với khu vực tư nhân, nhờ đó tiến tới hoàn thiện khung khổ pháp lý cho sự phát triển của DNNVV ở cấp tỉnh và quốc gia.

Cấu phần 2 – Phát triển Kinh tế Tư nhân hướng tới mục tiêu hỗ trợ thực hiện cải cách và cải thiện các điều kiện đầu tư tại cấp tỉnh. Hoạt động tư vấn sẽ được cung cấp đối với việc triển khai đồng bộ khung  pháp lý (ví dụ: triển khai Luật Doanh nghiệp Chung), tăng cường đối thoại giữa Chính quyền địa phương và khu vực tư nhân, tạo cơ chế xúc tiến đầu tư và khởi sự doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ phát triển năng lực của cán bộ và tổ chức ở cấp tỉnh.

Điều này giúp cải thiện môi trường đầu tư, nghĩa là thủ tục hành chính sẽ hiệu quả hơn và thuận tiện hơn đối với doanh nghiệp, đồng thời cải tiến các chương trình và dịch vụ xúc tiến DNNVV. Hiệu quả cuối cùng là tạo được tỷ lệ đầu tư cao hơn và giúp các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt hơn, góp phần tăng trường kinh tế và tạo việc làm.

Cấu phần 3 - Năng lực cạnh tranh của các Tiểu ngành/Chuỗi giá trị chọn lọc  tập trung vào các tiểu ngành nông-công nghiệp, cụ thể là chuỗi giá trị rau và quả, cũng như chuỗi giá trị/cụm nông-công nghiệp đã được xác định tại các tỉnh thí điểm. Hoạt động này hướng tới mục tiêu hoàn thiện khung khổ chính sách và thể chế đối với các ngành đã chọn, tăng cường các dịch vụ phát triển kinh doanh đặc thù cho từng ngành, và xây dựng các mối liên hệ giữa các doanh nghiệp địa phương với thị trường trong nước và quốc tế.

Hoạt động này giúp cải thiện năng lực thể chế và tăng cường các mối quan hệ hợp tác trong tiểu ngành, tạo khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn, và cuối cùng là tăng giá trị gia tăng tại địa phương, tăng sản lượng công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu, do đó làm tăng thu nhập.

Cấu phần 4 – Thử nghiệm Vật liệu và Dịch vụ Kỹ thuật Tiên tiến tư vấn về việc phát triển các dịch vụ mới và điều chỉnh các dịch vụ hiện tại theo các yêu cầu cụ thể của DNNVV. Trọng tâm của cấu phần này là phát triển các dịch vụ mới và phức tạp trong lĩnh vực thử nghiệm vật liệu (ví dụ: phân tích hư hỏng và vòng đời, và bảo dưỡng phòng ngừa). Cấu phần này còn hướng tới mục tiêu phát triển các dịch vụ mới về quản lý môi trường và chất lượng và các tiêu chuẩn xã hội, cụ thể là dựa vào nhu cầu của chuỗi giá trị nông-công nghiệp và các tỉnh được hổ trợ theo Chương trình.

Hoạt động này sẽ giúp cải thiện năng lực thể chế  và củng cố mạng lưới dịch vụ của các tổ chức cung cấp, và nhờ đó cải thiện việc cung cấp các dịch vụ tiên tiến. Những doanh nghiệp có khả năng tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ tiên tiến và theo định hướng cầu sẽ được chuẩn bị tốt hơn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý và kỹ thuật quốc tế, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của họ. 

Trang web này được duy trì bởi Economica VietnamOrientSoft với mục đích quản lý và chia sẻ kiến thức của Chương trình

Số lượt truy cập: 1652565